Nota zawieraj?ca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

PDFДрукe-mail

rik-wiry-125KONGREGACJA NAUKI WIARY

Wprowadzenie

W Li?cie apostolskim Porta fidei z 11 pa?dziernika 2011 r., Ojciec ?wi?ty Benedykt XVI og?osi? Rok wiary. Rozpocznie si? on 11 pa?dziernika 2012 r., w pi??dziesi?t? rocznic? otwarcia Soboru Powszechnego Watyka?skiego II, a zako?czy si? 24 listopada 2013 r., w uroczysto?? naszego Pana Jezusa Chrystusa, Kr?la Wszech?wiata.

 

Rok ten b?dzie okazj? sprzyjaj?c? temu, by wszyscy wierni g??biej zrozumieli, ?e fundamentem wiary chrze?cija?skiej jest «spotkanie z wydarzeniem, z Osob?, kt?ra nadaje ?yciu now? perspektyw?, a tym samym decyduj?ce ukierunkowanie». Wiar?, opart? na spotkaniu ze Zmartwychwsta?ym Jezusem Chrystusem, b?dzie mo?na odkrywa? w jej integralno?ci i w pe?nym blasku. «R?wnie? w naszych czasach wiara jest darem, kt?ry trzeba na nowo odkry?, piel?gnowa? i dawa? o nim ?wiadectwo», a?eby Pan «sprawi?, ?e ka?dy z nas do?wiadczy z rado?ci?, jak pi?knie jest by? chrze?cijaninem».

Rozpocz?cie Roku Wiary zbiega si? z pe?nym wdzi?czno?ci upami?tnieniem dw?ch wielkich wydarze?, kt?re ukszta?towa?y oblicze Ko?cio?a naszych dni: pi??dziesi?t? rocznic? otwarcia Soboru Watyka?skiego II, kt?ry zwo?a? b?ogos?awiony Jan XXIII (11 pa?dziernika 1962 r.), i dwudziest? rocznic? og?oszenia Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego, ofiarowanego Ko?cio?owi przez b?ogos?awionego Jana Paw?a II (11 pa?dziernika 1992 r.).

Sob?r, wed?ug Papie?a Jana XXIII, mia? na celu «przekazanie czystej i nieska?onej nauki katolickiej bez ?agodzenia jej b?d? przeinaczania», i stara? si? aby «ta pewna i niezmienna nauka, kt?ra musi by? wiernie respektowana, zosta?a pog??biona i przedstawiona w spos?b odpowiadaj?cy potrzebom naszych czas?w». W tym kontek?cie decyduj?ce znaczenie ma pocz?tek Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium: «?wiat?o?ci? narod?w jest Chrystus, dlatego obecny Sob?r ?wi?ty, zgromadzony w Duchu ?wi?tym, gor?co pragnie o?wieci? wszystkich ludzi Jego blaskiem ja?niej?cym na obliczu Ko?cio?a, g?osz?c Ewangeli? wszelkiemu stworzeniu (por. Mk 16, 15)». W ?wietle Chrystusa, kt?re oczyszcza i u?wi?ca w ?wi?tej liturgii (por. Konstytucja Sacrosanctum concilium) i na podstawie Jego Bo?ego S?owa (por. Konstytucja dogmatyczna Dei verbum), Sob?r pragn?? pog??bi? wewn?trzn? natur? Ko?cio?a (por. Konstytucja dogmatyczna Lumen gentium) i jego wi?? ze wsp??czesnym ?wiatem (por. Konstytucja duszpasterska Gaudium et spes). Obok tych czterech Konstytucji, prawdziwych filar?w Soboru, powsta?y Deklaracje i Dekrety, kt?re podejmuj? najwi?ksze wyzwania czasu.

Po Soborze nast?pi? okres recepcji i stosowania jego bogatego nauczania przez Ko?ci??, w ci?g?o?ci z ca?? Tradycj?, pod bezpiecznym przewodnictwem Magisterium. Aby u?atwi? poprawn? recepcj? Soboru, Papie?e kilka razy zwo?ywali Synod Biskup?w, kt?ry zosta? ustanowiony przez S?ug? Bo?ego Paw?a VI w 1965 r., a nast?pnie dawali Ko?cio?owi jasne wskazania w posynodalnych adhortacjach apostolskich. Obrady najbli?szego Zgromadzenia Og?lnego Synodu Biskup?w, kt?re odb?dzie si? w pa?dzierniku 2012 r., b?d? si? toczy?y na temat: Nowa ewangelizacja maj?ca na celu przekazywanie wiary chrze?cija?skiej.

Od pocz?tku swego Pontyfikatu, Papie? Benedykt XVI zdecydowanie zabiega? o poprawne pojmowanie Soboru, odrzucaj?c jako b??dn? tak zwan? «hermeneutyk? nieci?g?o?ci i zerwania z przesz?o?ci?» i opowiadaj?c si? za - jak powiedzia? - «‘hermeneutyk? reformy’, odnowy zachowuj?cego ci?g?o?? jedynego podmiotu-Ko?cio?a, kt?ry da? nam Pan; ten podmiot w miar? up?ywu czasu ro?nie i rozwija si?, zawsze jednak pozostaje tym samym, jedynym podmiotem - Ludem Bo?ym w drodze».

Katechizm Ko?cio?a Katolickiego, w my?l tego, z jednej strony stanowi «autentyczny owoc Soboru Watyka?skiego II», a z drugiej pragnie u?atwia? jego recepcj?. Nadzwyczajny Synod Biskup?w z 1985 r., zwo?any z okazji dwudziestej rocznicy zamkni?cia Soboru Watyka?skiego II i aby dokona? bilansu odno?nie do jego recepcji, zasugerowa? opracowanie tego Katechizmu, aby ofiarowa? Ludowi Bo?emu kompendium ca?ej nauki katolickiej i pewny tekst, stanowi?cy punkt odniesienia dla katechizm?w lokalnych. Papie? Jan Pawe? II uzna? t? propozycj? za pragnienie kt?re «odpowiada w pe?ni prawdziwej potrzebie Ko?cio?a powszechnego i Ko?cio??w partykularnych». Ten Katechizm, zredagowany we wsp??pracy z ca?ym episkopatem Ko?cio?a katolickiego, «wyra?a rzeczywi?cie to, co mo?na nazwa? ‘symfoni?’ wiary». Katechizm zawiera «rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52), poniewa? wiara pozostaje zawsze ta sama, a zarazem jest ?r?d?em wci?? nowych ?wiate?. Aby spe?ni? ten podw?jny wym?g Katechizm Ko?cio?a Katolickiego z jednej strony przejmuje ‘dawny’ tradycyjny uk?ad, zastosowany ju? w Katechizmie Piusa V, ujmuj?c tre?? w czterech cz??ciach: Wyznanie wiary (Credo); Liturgia ?wi?ta ze szczeg?lnym uwypukleniem sakrament?w; zasady chrze?cija?skiego post?powania wy?o?one na podstawie przykaza?; wreszcie modlitwa chrze?cij a?ska. Zarazemj ednaktre??j est cz?sto uj ?ta w ‘nowy’ spos?b, by odpowiada? na pytania stawiane przez nasz? epok?». Ten Katechizm jest «po?ytecznym i w?a?ciwym narz?dziem s?u??cym umacnianiu komunii Ko?cio?a» i «bezpieczn? norm? nauczania prawd wiary». Tre?ci wiary znajduj? w Katechizmie systematyczn? i organiczn? syntez?. «W nim bowiem staje si? widoczne bogactwo nauczania, kt?re Ko?ci?? przyj??, zachowa? i przedstawia? na przestrzeni dw?ch tysi?cleci swej historii. Od Pisma ?wi?tego po ojc?w Ko?cio?a, od mistrz?w teologii po ?wi?tych, kt?rzy ?yli na przestrzeni wiek?w, Katechizm stanowi trwa?y zapis wielu sposob?w, w jakie Ko?ci?? medytowa? nad wiar? i rozwija? nauczanie, aby da? wiernym pewno?? w ich ?yciu wiary».

Rok Wiary chce przyczyni? si? do nawr?cenia na nowo do Pana Jezusa i odkrycia wiary, aby wszyscy cz?onkowie Ko?cio?a stali si? wiarygodnymi i radosnymi ?wiadkami Zmartwychwsta?ego Panawdzisiejszym?wiecie, potrafi?cymi wskaza? tak licznym osobom poszukuj?cym ‘bram? wiary’. Ta ‘brama’ otwiera cz?owiekowi oczy na Jezusa Chrystusa, kt?ry jest z nami «przez wszystkie dni, a? do sko?czenia ?wiata» (Mt 28,20). On pokazuje nam, ?e «sztuki ?ycia» uczy si? «w mocnych relacjach z Nim». «Swoj? mi?o?ci? Jezus Chrystus przyci?ga do siebie ludzi z ka?dego pokolenia: w ka?dym czasie zwo?uje On Ko?ci??, powierzaj?c mu g?oszenie Ewangelii, nakazem, kt?ry zawsze jest nowy. Z tego wzgl?du tak?e dzi? potrzeba bardziej przekonanego zaanga?owania Ko?cio?a na rzecz nowej ewangelizacji, aby na nowo odkry? w wierzeniu rado?? i odnale?? zapa? do przekazywania wiary».

Na polecenie Papie?a Benedykta XVI, Kongregacja Nauki Wiary zredagowa?a, w porozumieniu z w?a?ciwymi dykasteriami Stolicy Apostolskiej i z udzia?em Komitetu ds. przygotowania Roku Wiary,niniej sz? Not? zawieraj ?c? pewne wskazania odno?nie do tego czasu ?aski, nie wykluczaj?ce innych propozycji, kt?rymi Duch ?wi?ty zechce natchn?? Pasterzy i wiernych w r??nych cz??ciach ?wiata.

 

Wskazania

«Wiem, komu uwierzy?em » (2 Tm 1, 12): te s?owa ?wi?tego Paw?a pomagaj? nam zrozumie?, ?e wiara «jest najpierw osobowym przylgni?ciem cz?owieka do Boga; r?wnocze?nie i w spos?b nierozdzielny jest ona dobrowolnym uznaniem ca?ej prawdy, kt?r? B?g objawi?». Wiara jako zawierzenie osoby Bogu i wiara, kt?r? wyra?amy w Wyznaniu Wiary (Credo) s? nierozerwalne, wzajemnie do siebie nawi?zuj? i jedna wymaga drugiej. Istnieje g??boki zwi?zek pomi?dzy ?yciem wiar? i jej tre?ci?: wiara ?wiadk?w i wyznawc?w jest tak?e wiar? aposto??w i doktor?w Ko?cio?a.

Z tego wzgl?du poni?sze wskazania na Rok Wiary maj? by? pomocne tak w spotkaniu Chrystusa poprzez autentycznych ?wiadk?w wiary, j ak r?wnie? w coraz lepszym poznaniu tre?ci wiary. S? to propozycje, kt?re maj? na celu pobudzenie w przyk?adowy spos?b wsp?lnoty ko?cielnej do odpowiedzialnej odpowiedzi na wezwanie Ojca ?wi?tego do prze?ywania w pe?ni tego Roku, jako specjalnego «czasu ?aski». Radosne odkrycie wiary b?dzie mog?o tak?e wp?yn?? na umocnienie jedno?ci i wsp?lnoty r??nych ?rodowisk, kt?re tworz? wielk? rodzin? Ko?cio?a.

 

I. NA P?ASZCZY?NIE KO?CIO?A POWSZECHNEGO

 1. 1. G??wnym wydarzeniem ko?cielnym na pocz?tku Roku Wiary b?dzie XIII Zwyczajne Zgromadzenie Og?lne Synodu Biskup?w, zwo?aneprzezPapie?aBenedyktaXVI, po?wi?cone Nowej ewangelizacji maj?cej na celu przekazywanie wiary chrze?cija?skiej, kt?re odb?dzie si? w pa?dzierniku 2012 r. W czasie tego Synodu, w dniu 11 pa?dziernika 2012 r., odb?dzie si? uroczysta Msza ?w. na rozpocz?cie Roku Wiary, we wspomnienie pi??dziesi?tej rocznicy otwarcia Soboru Watyka?skiego II.
 2. 2. W Roku Wiary nale?y zach?ca? wiernych, by pielgrzymowali do Stolicy Piotrowej, aby tam z?o?y? wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha ?wi?tego, w jedno?ci z tym, kt?ry dzi? wezwany jest, by utwierdza? w wierze swoich braci (por. ?k 22, 32). Wa?n? rzecz? b?dzie tak?e zach?canie do udzia?u w pielgrzymkach do Ziemi ?wi?tej, miejsca zwi?zanego z obecno?ci? Jezusa, Zbawiciela, i Maryi, Jego Matki.
 3. 3. W czasie tego Roku po?yteczne b?dzie zach?canie wiernych, by zwracali si? ze szczeg?ln? pobo?no?ci? do Maryi, pierwowzoru Ko?cio?a, kt?ra «??czy w sobie w pewien spos?b i odzwierciedla najwa?niejsze tre?ci wiary».

Nale?y zatem popiera? wszelkie inicjatywy, kt?re pomog? wiernym uzna? na nowo szczeg?ln? rol? Maryi w tajemnicy zbawienia, kocha? J? mi?o?ci? synowsk? i na?ladowa? Jej wiar? i cnoty. Bardzo stosowne b?dzie w zwi?zku z tym organizowanie pielgrzymek, nabo?e?stw i spotka? w g??wnych Sanktuariach.

 1. 4. Najbli?szy ?wiatowy Dzie? M?odzie?y w Rio de Janeiro w lipcu 2013 r. b?dzie nadzwyczajn? okazj? dla m?odych ludzi, aby do?wiadczyli rado?ci p?yn?cej z wiary w Pana Jezusa i ze wsp?lnoty z Ojcem ?wi?tym, w wielkiej rodzinie Ko?cio?a.
 2. 5. Po??dane b?dzie organizowanie sympozj?w, zjazd?w i zebra? na wielk? skal?, tak?e na szczeblu mi?dzynarodowym, sprzyjaj?ce stykaniu si? z autentycznymi ?wiadectwami wiary i pog??bieniu znajomo?ci tre?ci nauki katolickiej. Wa?ne jest, by ukazywaniu, ?e r?wnie? dzisiaj S?owo Bo?e ustawicznie wzrasta i si? rozprzestrzenia, towarzyszy?o ?wiadectwo, ?e w Jezusie Chrystusie «znajduje pe?ny sens wszelka udr?ka i t?sknota ludzkiego serca» i ?e wiara «staje si? nowym kryterium my?lenia i dzia?ania, kt?re przemienia ca?e ?ycie cz?owieka». Niekt?re ze spotka? b?d? po?wi?cone w szczeg?lno?ci przypomnieniu na nowo nauczania Soboru Watyka?skiego II.
 3. 6. Dla wszystkich wierz?cych Rok Wiary b?dzie okazj? sprzyjaj?c? pog??bieniu znajomo?ci g??wnych dokument?w Soboru Watyka?skiego II i studiowaniu Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego. W specjalny spos?b dotyczy to kandydat?w do kap?a?stwa, przede wszystkim w roku propedeutycznym czy w pierwszych latach studi?w teologicznych, nowicjuszy i nowicjuszki Instytut?w ?ycia Konsekrowanego i Stowarzysze? ?ycia Apostolskiego, jak te? tych, kt?rzy odbywaj? formacj? przed przyj?ciem do Stowarzyszenia czy do Ruchu ko?cielnego.
 4. 7. Rok b?dzie okazj? sprzyjaj?c? bardziej uwa?nemu zapoznawaniu si? z homiliami, katechezami, przem?wieniami i innymi wyst?pieniami Ojca ?wi?tego. Pasterze Ko?cio?a, osoby konsekrowane i wierni ?wieccy b?d? zach?cani do tego, by z odnowionym zaanga?owaniem rzeczywi?cie ca?ym sercem przyjmowali nauczanie Nast?pcy ?w. Piotra.
 5. 8. W czasie Roku Wiary, po??dane b?dzie promowanie we wsp??pracy z Papiesk? Rad? ds. Popierania Jedno?ci Chrze?cijan, r??nych inicjatyw ekumenicznych, kt?re b?d? przypomina?y i wspiera?y «przywr?cenia jedno?ci mi?dzy wszystkimi uczniami Chrystusa», co jest «jednym z g??wnych zamierze? ?wi?tego Soboru Powszechnego Watyka?skiego II». W szczeg?lno?ci, odb?dzie si? uroczyste nabo?e?stwo ekumeniczne, aby potwierdzi? wiar? wszystkich ochrzczonych w Chrystusa.
 6. 9. Przy Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji b?dzie utworzony specjalny Sekretariat, kt?ry zajmie si? koordynacj? r??nych inicjatyw zwi?zanych z Rokiem Wiary, podejmowanych przez poszczeg?lne dykasterie Stolicy Apostolskiej, b?d? istotnych z punktu widzenia Ko?cio?a powszechnego. By?oby wskazanym informowa? wcze?niej ten?e Sekretariat o organizowaniu wi?kszych wydarze?; on te? b?dzie m?g? podsuwa? sugestie odno?nie do tych inicjatyw. Sekretariat otworzy specjaln? stron? internetow?, aby udziela? wszelkich u?ytecznych informacji, kt?re b?d? pomocne w owocnym prze?ywaniu Roku Wiary.
 7. 10. Na zako?czenie Roku, w uroczysto?? naszego Pana Jezusa Chrystusa, Kr?la Wszech?wiata, Ojciec ?wi?ty odprawi Eucharysti?, aby uroczy?cie na nowo dokona? wyznania wiary.

 

ІІ. NA P?ASZCZY?NIE KONFERENCJI BISKUP?W

 1. KonferencjeBiskup?wb?d?mog?y zorganizowa? dzie? studyjny, po?wi?cony wierze, osobistemu ?wiadectwu o niej i przekazywaniu jej nowym pokoleniom, ze ?wiadomo?ci? szczeg?lnej misji Biskup?w jako nauczycieli i «zwiastun?w wiary».
 2. Rzecz? u?yteczn? b?dzie wsparcie wznowienia publikacji dokument?w Soboru Watyka?skiego II, Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego i jego Kompendium, tak?e w formie wyda? kieszonkowych i tanich, jak te? szersze ich rozpowszechnianie za pomoc? narz?dzi elektronicznych i nowoczesnych technologii.
 3. Po??dane jest odnowienie zaanga?owania, aby dokumenty Soboru Watyka?skiego II i Katechizm Ko?cio?a Katolickiego zosta?y prze?o?one na j?zyki, w kt?rych ich przek?ady jeszcze nie istniej?. Zach?ca si? do podejmowania inicjatyw charytatywnych maj?cych na celu finansowanie t?umacze? na j?zyki lokalne kraj?w na terenach misyjnych, gdzie Ko?cio?y lokalne nie s? w stanie pokry? zwi?zanych z tym wydatk?w. Inicjatywy tego typu powinny by? podejmowane pod kierunkiem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narod?w.
 4. Pasterze, wykorzystuj?c nowe j?zyki komunikacji, b?d? si? starali promowa? programy telewizyjne czy radiowe, filmy i publikacje, przyst?pne, a tak?e przeznaczone dla ludzi prostych i dla szerokiej publiczno?ci, na temat wiary, jej zasad i tre?ci, a tak?e eklezjalnego znaczenia Soboru Watyka?skiego II.
 5. Autentycznymi ?wiadkami wiary s? ?wi?ci i b?ogos?awieni. Dlatego te? Konferencje Biskup?w powinny zaanga?owa? si? w popularyzowanie znajomo?ci rodzimych ?wi?tych, r?wnie? z wykorzystaniem nowoczesnych ?rodk?w komunikacji spo?ecznej.
 6. Wsp??czesny ?wiat jest wra?liwy na zwi?zek wiary i sztuki. Dlatego zaleca si? Konferencjom Biskup?w, by odpowiednio dowarto?ciowa?y r?wnie? w dzia?alno?ci katechetycznej i w ewentualnej wsp??pracy ekumenicznej, dziedzictwo dzie? sztuki, kt?re znajduje si? w miejscach powierzonych ich trosce pasterskiej.
 7. Nauczyciele wyk?adaj?cy w o?rodkach studi?w teologicznych, w seminariach i na uniwersytetach katolickich proszeni s? o zweryfikowanie, czy w ich nauczaniu tre?ci Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego odgrywaj? istotn? rol? i co z tego wynika w odniesieniu do wyk?adanych przez nich dyscyplin.
 8. Warto b?dzie przygotowa?, z pomoc? teolog?w i kompetentnych autor?w, popularyzatorskich materia??w o charakterze apologetycznym (por. 1 P 3, 15). Wierni b?d? mogli tym samym lepiej odpowiada? na pytania, kt?re pojawiaj? si? w r??nych dziedzinach kultury, czy to w zwi?zku z wyzwaniem jakie stanowi? sekty, czy w odniesieniu do problem?w zwi?zanych z sekularyzmem
 9. relatywizmem, czy do «pyta?, wynikaj?cych ze zmiany mentalno?ci, kt?ra zw?aszcza w obecnych czasach zaw??a zakres tego, co racjonalnie pewne, do osi?gni?? naukowych i technologicznych», b?d? w zwi?zku z innymi konkretnymi trudno?ciami.

9.      Po??dane b?dzie przeanalizowanie lokalnych katechizm?w i r??nych pomocy katechetycznych u?ywanych w Ko?cio?ach lokalnych, by zapewni? pe?n? ich zgodno?? z Katechizmem Ko?cio?a Katolickiego. Gdyby okaza?o si?, ?e pewne katechizmy czy pomoce do katechezy nie s? w pe?ni zgodne z Katechizmem, czy te? wyst?puj? w nich braki, b?dzie mo?na rozpocz?? opracowywanie ich nowych wersji, ewentualnie id?c w ?lady czy korzystaj?c z pomocy innych Konferencji Biskup?w, kt?re ju? o to zadba?y.

10.   Stosown? rzecz? b?dzie ocenienie, we wsp??pracy z kompetentn? w tym zakresie Kongregacj? Edukacji Katolickiej, na ile tre?ci Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego s? obecne w Ratio formacji przysz?ych kap?an?w i w Curriculum ich studi?w teologicznych.

  III. NA P?ASZCZY?NIE DIECEZJALNEJ

  1. Po??dane b?dzie, aby w ka?dym Ko?ciele lokalnym odby?a si? Msza ?w. na otwarcie Roku Wiary i na jego uroczyste zako?czenie, by «wyznawa? wiar? w zmartwychwsta?ego Pana w naszych katedrach i ko?cio?ach ca?ego ?wiata».
  2. Warto b?dzie zorganizowa? w ka?dej diecezji dzie? po?wi?cony Katechizmowi Ko?cio?a Katolickiego, zapraszaj?c do udzia?u w nim zw?aszcza kap?an?w, osoby konsekrowane i katechet?w. Z tej okazji, wschodnie eparchie katolickie na przyk?ad, b?d? mog?y zorganizowa? spotkanie z kap?anami, by z?o?y? ?wiadectwo swojej specyficznej wra?liwo?ci i tradycji liturgicznej w ?onie jednej wiary w Chrystusa; podobnie mo?na zach?ci? m?ode Ko?cio?y lokalne na terenach misyjnych, by da?y nowe ?wiadectwo swej rado?ci wiary, kt?ra tak mocno je wyr??nia.
  3. Ka?dy Biskup b?dzie m?g? po?wi?ci? List pasterski tematowi wiary, przypominaj?c znaczenie Soboru Watyka?skiego II i Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego w specyficznym kontek?cie duszpasterskim powierzone jego pieczy wsp?lnoty wiernych .
  4. Po??dane b?dzie, by w ka?dej diecezji, pod kierunkiem Biskupa, zosta?y zorganizowane katechezy dla m?odych i dla tych, kt?rzy poszukuj? sensu ?ycia, aby pom?c im w odkryciu pi?kna wiary Ko?cio?a, oraz by?y urz?dzane spotkania z jej znacz?cymi ?wiadkami.
  5. Stosowne b?dzie dokonanie oceny recepcji Soboru Watyka?skiego II i Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego w ?yciu i misji ka?dego pojedynczego Ko?cio?a lokalnego, w szczeg?lno?ci w zakresie katechezy. W zwi?zku z tym po??danej est odnowione zaanga?owanie ze strony wydzia??w katechetycznych w diecezjach, kt?re - przy wsparciu Komisji Katechetycznych Konferencji Biskup?w - maj? za zadanie zajmowa? si? formacj? katechet?w w zakresie tre?ci wiary.
  6. Sta?? formacj? duchowie?stwa b?dzie mo?na oprze?, szczeg?lnie w tym Roku Wiary, na dokumentach Soboru Watyka?skiego II i na Katechizmie Ko?cio?a Katolickiego, rozwa?aj?c, przyk?adowo, takie tematy jak: „przepowiadanie Chrystusa Zmartwychwsta?ego”, „Ko?ci?? jako sakrament zbawienia”, „misja ewangelizacyjna w dzisiejszym ?wiecie”, „wiara i niewiara”, „wiara, ekumenizm i dialog mi?dzyreligijny”, „wiara i ?ycie wieczne”, „hermeneutyka reformy z zachowaniem ci?g?o?ci”, „Katechizm w zwyczajnej opiece duszpasterskiej”.
  7. Zach?ca si? Biskup?w do organizowania, zw?aszcza w okresie wielkopostnym, nabo?e?stw pokutnych, w czasie kt?rych prosi? si? b?dzie o przebaczenie Bo?e, tak?e i w szczeg?lno?ci za grzechy przeciwko wierze. Ten Rok b?dzie r?wnie? czasem sprzyjaj?cym przyst?powaniu z wi?ksz? wiar? i cz??ciej do sakramentu Pokuty.
  8. Po??dane b?dzie nawi?zanie kontaktu ze ?wiatem nauki i kultury i stwarzanie nowych okazji do tw?rczego dialogu wiary i rozumu, poprzez sympozja, kongresy i dni studyjne, zw?aszcza na uniwersytetach katolickich, aby pokaza?, «?e nie mo?e by? konfliktu mi?dzy wiar? a prawdziw? nauk?, poniewa? obie, cho? r??nymi drogami, d??? do prawdy».
  9. Wa?ne b?dzie organizowanie spotka? z osobami, kt?re «cho? nie twierdz?, ?e maj? dar wiary, szczerze poszukuj? ostatecznego sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i ?wiecie», inspiracj? dla tego typu spotka? mo?e by? dialog w ramach Dziedzi?ca Pogan, nawi?zany przez Papiesk? Rad? Kultury.
  10. Rok Wiary b?dzie m?g? dostarczy? okazj? do po?wi?cenia wi?kszej uwagi szko?om katolickim, kt?re s? w?a?ciwym miejscem, by przedstawia? uczniom ?ywe ?wiadectwo o Panu i rozwija? ich wiar?, z odpowiednim wykorzystaniem narz?dzi katechetycznych, takich jak na przyk?ad Kompendium Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego czy Youcat.

 

IV. W PARAFIACH / WSP?LNOTACH/STOWARZYSZENIACH / RUCHACH

 1. W przygotowaniu do Roku Wiary, wszystkich wiernych zach?ca si? do czytania i uwa?nej medytacji Listu apostolskiego Porta fidei Ojca ?wi?tego Benedykta XVI.
 2. Rok Wiary «b?dzie to te? dobra okazja, by z wi?kszym zaanga?owaniem celebrowa? wiar? w liturgii, a zw?aszcza w Eucharystii». W Eucharystii, kt?ra jest tajemnic? wiary i ?r?d?em nowej ewangelizacji, wiara Ko?cio?a jest g?oszona, celebrowana i umacniana. Wszystkich wiernych zach?ca si? do brania w niej udzia?u ?wiadomie, aktywnie i owocnie, by byli autentycznymi ?wiadkami Pana.
 3. Kap?ani b?d? mogli po?wi?ci? wi?cej uwagi studium dokument?w Soboru Watyka?skiego II i Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego, by wykorzysta? jego owoce w duszpasterstwie parafialnym - katechezie, przepowiadaniu, przygotowaniu do sakrament?w - przygotowuj?c cykle homilii na temat wiary czy pewnych jej specyficznych aspekt?w, jak na przyk?ad, „spotkanie z Chrystusem”, „podstawowe tre?ci Credo”, „wiara i Ko?ci??”.
 4. Katecheci powinni obficiej czerpa? z doktrynalnego bogactwa Katechizmu Ko?cio?a Katolickiego i organizowa?, pod nadzorem proboszcz?w, grupy wiernych oddaj?ce si? lekturze i wsp?lnemu zg??bianiu tego cennego narz?dzia, aby tworzy? ma?e wsp?lnoty wiary i ?wiadectwa o Panu Jezusie.
 5. Po??dane jest, by z odnowionym zapa?em by? propagowany i rozprowadzany Katechizm Ko?cio?a Katolickiego b?d? inne pomoce odpowiednie dla rodzin, prawdziwych ko?cio??w domowych i pierwszych miejsc przekazywania wiary, na przyk?ad przy okazji b?ogos?awienia dom?w, Chrzt?w doros?ych, Bierzmowa?, Ma??e?stwa. Mo?e to sprzyja? przyj?ciu i pog??bieniu nauki katolickiej «w naszych domach i rodzinach, aby ka?dy silnie odczu? potrzeb? lepszego zrozumienia i przekazywania przysz?ym pokoleniom odwiecznej wiary».
 6. Stosowne b?dzie popieranie misji ludowych i innych inicj aty w, w parafiach i miej scach pracy, by pom?c wiernym w odkryciu daru, j akimj est wiara chrzcielna, i odpowiedzialno?ci za dawanie o niej ?wiadectwa, ze ?wiadomo?ci?, ?e powo?anie chrze?cija?skie «jest z natury swojej r?wnie? powo?aniem do apostolstwa».
 7. W tym okresie zach?ca si? cz?onk?w Instytut?w ?ycia Konsekrowanego i Stowarzysze? ?ycia Apostolskiego do zaanga?owaniasi?wnow?ewangelizacj?,poprzezprzy lgni?cie na nowo do Chrystusa, dzi?ki w?asnym charyzmatom i wierno?ci Ojcu ?wi?temu i zdrowej doktrynie.
 8. W czasie Roku Wiary Wsp?lnoty kontemplacyjne szczeg?ln? intencj? modlitwy po?wi?c? odnowie wiary Ludu Bo?ego i nowemu zaanga?owaniu w jej przekazywanie m?odym pokoleniom.
 9. Stowarzyszenia i Ruchy ko?cielne wzywa si?, by podejmowa?y specyficzne inicjatywy, kt?re dzi?ki ich charyzmatom i we wsp??pracy z lokalnymi Pasterzami, zostan? w??czone w wielkie wydarzenie Roku Wiary. Nowe Wsp?lnoty i Ruchy ko?cielne, w spos?b tw?rczy i wielkoduszny znajd? odpowiednie sposoby, by z?o?y? swe ?wiadectwo wiary w s?u?bie Ko?cio?owi.
 10. Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia daru wiary, b?d? si? starali przekazywa? w?asne do?wiadczenie wiary i mi?o?ci w dialogu ze swymi bra?mi i siostrami, tak?e nale??cymi do innych wyzna? chrze?cija?skich, z wyznawcami innych religii i z tymi, kt?rzy nie wierz? lub s? oboj?tni. Pragnie si?, by w ten spos?b wszyscy chrze?cijanie rozpocz?li swego rodzaju misj? wobec os?b, w?r?d kt?rych ?yj? i pracuj?, ze ?wiadomo?ci?, ?e «przyj?li or?dzie zbawienia, aby przedstawia? je wszystkim».

 

Zako?czenie

Wiara «jest towarzyszk? ?ycia, pozwalaj?c? nam dostrzega? wci?? nanowo cuda, kt?re czyni dla nas B?g. Wiara, kt?ra stara si? rozpoznawa? znaki czasu we wsp??czesno?ci, zobowi?zuje ka?dego z nas do stawania si? ?ywymi znakami obecno?ci Zmartwychwsta?ego w ?wiecie». Wiara jest aktem osoby i zarazem wsp?lnoty: jest darem Boga, a ?yje si? nim w wielkiej wsp?lnocie Ko?cio?a i musi on by? przekazany ?wiatu. Ka?da inicjatywa podj?ta w ramach Roku Wiary chce wspiera? radosne odkrycie i odnowione ?wiadectwo wiary. Zaproponowane tu wskazania maj? na celu pobudzenie wszystkich cz?onk?w Ko?cio?a do zaanga?owania si?, a?eby ten Rok sta? si? owocn? okazj? do dzielenia si? tym, co dla chrze?cijanina jest najdro?sze: Chrystusem Jezusem, Odkupicielem cz?owieka, Kr?lem Wszech?wiata, «kt?ry nam w wierze przewodzi i j? wydoskonala» (Hbr 12, 2).

 Rzym, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary,
6 stycznia 2012 r., w uroczysto?? Objawienia Pa?skiego.
William Kard. Levada Prefekt
+ luis F. Ladaria, S.J.
Arcybiskup tytularny Thibica, Sekretarz

Якщо ви помітили помилку в тексті натисніть: Ctrl + Enter.
: Купить корпус для компьютера. Самый лучший корпус для компьютера. Игровой корпус для компьютера. Скачать программы для компьютера. Быстро скачать русские программы для компьютера. Скачать программу для очистки компьютера. Профильная труба цена. Трубу профильную куплю дорого. Труба профильная гост. Новые смартфоны цены. Купить новый самсунг смартфон. Новая модель смартфона.
Горяще туры в турцию. Лучшие туры в турцию все включено. Подбор тура в турцию. Народное лечение глаз. Все болезни глаз лечение. Отекли глаза лечение. Готовые программы Python. Учим python 3 быстро. Скачать книги по языку python. Боли внизу живота. Болит живот при беременности сильно. Почему болит живот.
skrynka-intencij2

Дієцезіяльні Проекти

football180x180
caritas18Ox112
wsd-gorodok
ibn-gor.org.ua180x112
credo-ua.org180x112
credo-ua.org180x112

Друзі

rm170x60

ewtn170x51

cmc-ban-big

Powered by ArtGattino
hosting gattino.org.ua